• Được bình chọn là Hàng VN chất lượng cao trong suốt 6 năm qua.
  • Đạt Cúp Vàng Thương hiệu Việt: E100, Dermylan, Ramus. Đạt Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao: Clony, Relik, E100
  • Nhà máy đang được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn khắc khe của cGMP (cosmetics Good Manufacturing Pratices: Thực hành sản xuất tốt mỹ phẩm).